Klachtenregeling

Klachtenregeling Cliënt

Vanzelfsprekend streven wij naar een optimale dienstverlening. Toch kan er een situatie ontstaan waarmee je als cliënt niet tevreden bent. Hierdoor ontstaat mogelijk een klacht. Wij maken je daarom graag attent op het volgende.

Klachten over de uitvoering van de opdracht dienen door de cliënt op het moment dat een kwestie zich voordoet of, wanneer dit niet mogelijk is, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende opdracht schriftelijk aan de directie van het Leiderschapshuis worden gemeld (info@leiderschapshuis.nl, via het contactformulier www.liekethijssen.nl/contact of per post aan Leiderschapshuis bv, t.a.v. L. Thijssen, Julianalaan 133, 3722 GH Bilthoven) . Een klacht dient zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door cliënt gestelde tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer (het Leiderschapshuis) in staat is adequaat te reageren.

Bij een klacht zal de directie van het Leiderschapshuis contact opnemen met de cliënt ten einde de klacht te bespreken. Mocht het Leiderschapshuis tekort zijn geschoten dan zal de directie met cliënt bekijken hoe dit in goed overleg opgelost kan worden.

Indien er geen overeenstemming wordt bereikt over een oplossing dan zal de klacht worden voorgelegd bij een onafhankelijke derde. Dit is de klachtencommissie van de Ethische Code van Phoenix Opleidingen (https://www.phoenixopleidingen.nl/contact/klachtenregeling/). Haar uitspraak is bindend.

Een klacht zal door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer altijd vertrouwelijk worden behandeld. Het Leiderschapshuis zal proberen de klacht binnen vier (4) weken af te handelen. Mocht langere tijd nodig zijn, dan zal de klager/cliënt hiervan in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien zal een indicatie worden gegeven over de verwachte termijn.

Het Leiderschapshuis streeft met deze professionele klachtenregeling naar mogelijkheden om zorgvuldig en respectvol naar alle betrokkenen tot oplossingen te komen bij een klacht. Het Leiderschapshuis wil met de uitkomsten van een klacht ook de kwaliteit van haar eigen dienstverlening waar mogelijk verbeteren.